“இவங்க தான் நடிகை ஆண்ட்ரியாவின் தங்கையா..??”

பொ துவாக சி னிமா உ லகில் ஆரம்ப த்தில் நடிகையாக வே ண்டும் என்று மட்டுமே நினை த்து சி னிமாவு க்கு வருவா ர்கள். ஆனால், இப்பொழுது இருக்கும் காலக ட்டத்தி ல் அப்படி கிடை யாது. அவர்கள் பா டகியாகவோ அல்லது இசைய மைப்பாள ர்களோ இய க்குனர்ளா கவோ இருப்ப வர்கள் கூட

இன்று சி னிமாவில் நடிக்க தொட ங்கியுள் ளார்கள். அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவில் பி ன்னணி பாடகி யாக அறிமு கமாகி அதன் பிறகு ஆயிர த்தில் ஒருவ ன் திரை ப்பட த்தின் மூ லம் நடிகையா திக ழ்ந் து வருபவர் தான் ஆண்ட்ரியா. அதன்பின் மலை யாளம், இ ந்தி ஆகிய மொ ழிகளி ல்

அறிமுக மாகி நடித்து வருகி றார் என்பது குறி ப்பிடத க்கது. அதன்பின் முன்னணி நடிகர்கள் திரை ப்பட த்தில் மு க்கிய கதாபா த்திரங்க ளிலும் நடித்து வருகி றார் நடிகை ஆண்ட்ரியா. மேலும், இசை நிக ழ்ச்சிக ளில் கலந்து கொ ண்டு நே ரலை யாக பாட்டு பா டியும் வருகி றார்.

இதனை தொடர்ந்து நடிகை ஆண்ட்ரியா நடி ப்பில் வெ ளியாக இருக் கின்ற திரை ப்படம் தான் பிசாசு 2. இந்த திரைப்ப டத்தை இயக்குனர் மிஷ்கின் இயக்கியு ள்ளார். இந்த திரை ப்படம் கூ டிய விரைவில் வெ ளியாகும் என எதி ர்பார்க் கப்படுகி ன்றது.

இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை ஆண்ட்ரியாவின் த ங்கை நடியாவுக்கு தி ரும ணம் நடந்து முடி ந்துள் ளது. அந்த வகையில் அந்த தி ருமண த்தில் கலந்து கொ ண்ட நடிகை ஆன்ட்ரியா தங்கை மற்றும் அவரது க ணவரு டன் எடு த்துக்கொ ண்ட

சில புகைப்பட ங்களை தனது சமூக வலை த்தள பக்க த்தில் வெளியிட் டுள்ளார். அந்த புகைப்ப டத்தை பார்த்த பல ரசிகர்கள் உங்க ளுக்கு எவ்வளவு அ ழகான த ங்கை உள்ளதா என்று பலரும் கமெண்ட் செய்து வருகின் றார்கள்…

Leave a Comment